Kader 

Stendig Innoveren

In dit scenario lees je hoe we sociale innovatie bestendigen binnen een bouw-organisatie. De case gaat uit van een traject van drie maanden, waarbij we als externe kartrekker  0.2 FTE aanwezig zijn in de organisatie. De case is gebaseerd op eigen ervaringen en geanonimiseerd.

Hoofddoelstelling: “Maak sociale innovatie, bespreekbaar, tastbaar en werkbaar binnen de organisatie. Doe dit zonder dat het ten kosten gaat van de dagelijkse workflow.”

Samen met het (midden)management hebben we in een middag het Stendig-canvas doorlopen. Het canvas leverde hoofddoelstelling met vier werkpunten op, waar we gedurende drie maanden Bij de klant mee aan de slag zijn gegaan.

1: Kwantificeren

Innovatie is onvoldoende bruikbaar als KPI voor leidinggevenden. Het is moeilijk medewerkers hierop te beoordelen. Samen met de teammanagers gaan we kijken hoe we innovatie kunnen kwantificeren.

2: Trainen

Medewerkers zien weinig kans om sociale innovatie te vertalen naar concrete actiepunten. Men denkt dat het veel tijd kost om te innoveren. We creëren een aanpak voor medewerkers om in maximaal 15 minuten individueel een aanpak te schetsen.

w

3: Vertellen

Medewerkers zijn onvoldoende bekend met de term sociale innovatie. Men denkt dat innovatie voornamelijk bij R&D gedaan wordt. We communiceren cases van individuele medewerkers die met sociale innovatie bezig zijn.

4: Delen

Andere organisaties zijn actiever in het communiceren over (sociale) innovatie. Hierdoor ontstaat een gebrek aan trots voor de eigen organisatie. We leren dat het proces van innovatie even waardevol is om te delen dan alleen het resultaat.

Uitvoering project

1: Kwantificeren

> We interviewen teammanagers en praten over hoe sociale innovatie meetbaar kan worden.

> Concrete afspraken maken met medewerkers over aantal uur dat zij krijgen om met innovatie bezig te zijn. Verbinden aan SMART-doelstellingen.

Resultaat: Sociale innovatie-checklist voor tijdens functioneringsgesprekken. Kaders voor medewerkers.

2: Trainen

> We trainen medewerkers (vertegenwoordigers per team) over het concretiseren van innovatieve ideeën. We leren waar moeilijkheden, kansen en beperkingen zitten.

> We verspreiden de sociale-innovatietest. Medewerkers kunnen middels een korte toets online bepalen of zij een kans-pakker, kans-herkenner of kans-verbinder zijn. Iedere medewerkers kan een gepersonaliseerde badge downloaden met deze innovatie-rol erop.

> We ontwerpen het 15-minute-plan. Een canvas-model waarmee medewerkers een abstract idee in 15 minuten kunnen omzetten naar een concreet plan (inclusief hulpvragen). Dit plan kan men gebruiken als leidraad voor een gesprek met de teammanager.

Resultaat: Helder beeld van rol medewerkers in sociaal innovatieproces. Men kan concreet aan de slag met nieuwe ideeën.

w

3: Vertellen

> Inventarisatie van medewerkers die binnen de organisatie met innovatieve zaken bezig zijn (via teammanager). We interviewen de medewerkers en verwerken content tot een aansprekend, persoonlijk verhaal over sociale innovatie.

> Content wordt geïntegreerd in de reeds bestaande nieuwsbrief en/of intranet.

Resultaat: De geldende norm is veranderd in ‘bezig zijn met innovatie’. Er wordt gepraat over het thema.

4: Delen

> We plaatsen visuele cues in gemeenschappelijke bedrijfsruimtes (kantines, koffie-automaten) die mensen aanzetten tot laagdrempelig praten over sociale innovatie. We benadrukken het delen van kleine stappen in een groter proces.

> We richten een innovatie-café in. Een informeel ‘spreekuur’ waar medewerkers kunnen vertellen over zaken die er spelen omtrent sociale innovatie. Een (visuele) impressie wordt gebruikt in communicatie op website/social.

Resultaat: Medewerkers delen kleine stappen in het proces van sociale innovatie. Er wordt een continue dialoog gevoerd over sociale innovatie.